Skip to main content
Til toppen
Bli totalkunde og få en rekke goder og fordeler. Les mer!

Salgs og leveringsbetingelser

 

Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for forbruksmateriell 
 

1. Ordrehåndtering

Jacobsen Dental AS sitt ordresystem støtter EHF ordre, EHF ordrebekreftelse, punchout og katalogopplasting.

Når vi får inn en elektronisk bestilling går denne rett inn i vårt ERP-system og behandles dermed umiddelbart.

Vår avdeling for kundeservice sjekker imidlertid alle ordrer for eventuelle feil eller andre ting det måtte være behov for å avklare. Henvendelse går da umiddelbart til vår kundes oppgitte kontaktperson pr. telefon eller e-post. I tillegg til våre manuelle kontroller har vi også anledning til å sette opp automatiske kontroller av gitte kriterier dersom noe spesifikt skal kontrolleres ved ordreinnleggelse.

Når ordren er godkjent internt genereres en ordrebekreftelse som sendes oppdragsgiver, og ordren sendes til vårt lager.

Ordrer mottatt før kl. 14.00 vil bli registrert, bekreftet og plukket samme dag.

2. Leveranser

Alminnelige leveranser skjer ved at forsendelsen går fra vårt lager på ettermiddagen til terminal i Oslo for omlasting neste morgen. Ved ankomst terminal blir varene fordelt og kjøres ut dagen etter, mellom kl. 08.00 og 16.00. Det varsles også via e-post før utkjøring, og på denne måten forhindres blant annet bomkjøringer.

Hasteleveranser defineres hos oss som ekspressforsendelser. Dette foregår slik at vi mottar en ordinær ordre, der kunde etterlater kommentarer, eller tar kontakt med kundeservice og angir at dette er en hasteordre. Ordren blir da bestilt for levering ved vårt hovedkontor i Oslo, hvor vi besørger ekspressleveranse med Bring.

Grunnet vårt effektive logistikksystem er ofte forskjellen mellom en alminnelig leveranse og en hasteleveranse kun noen få timer.

Samtlige ordrer blir bekreftet med en ordrebekreftelse, og deretter ved leveranse mottas det en pakkseddel som viser innholdet av forsendelsen. Pakkseddelen inneholder blant annet følgende opplysninger:

 • Opplysninger om mottaker
 • Leveringsdato
 • Produkt, antall og pris
 • Leverandør
 • Eventuell resting

Leveringstid er 1 virkedag for ordinære leveranser i det sentrale østlandsområdet.

3. Forsinkelser og hasteleveranser

Det er i liten grad forsinkelser i leveranser fra Enköping. Rutinen er at det dersom det skulle forekomme som følge av ekstreme værforhold, ulykke eller lignende vil det gå en mail fra transportør til oss, slik at vi kan gi beskjed videre. Ved høytider har vi som rutine å alltid kommunisere eventuelle endringer i ordrefrister god tid i forveien. Dette for å sikre at ingen av våre kunder rammes av forsinkelser og tett trafikk opp mot høytider.

Kostnad for hasteleveranser er kr 520,- pr leveranse.

4. Produkter

Vårt kvalitetsledelsessystem ble sertifisert etter ISO-9001:2015 sommeren 2017. En vesentlig del av kvalitetsledelsessystemet er å tilby produkter av høy kvalitet. Foruten å tilfredsstille alle krav som stilles i forhold til sertifiseringer og godkjenninger har Jacobsen Dental egne normer for kvalitet som sikrer at alle produkter vi tilbyr holder et høyt kvalitetsnivå. Jacobsen Dental tar avstand fra alle former for parallellimport og som følge av vårt sertifiserte kvalitetsledelsessystem har vi også sporbarhet og kontroll på leverandørkjeden. Vi har fokus på etisk handel, og distribuerer våre retningslinjer for etisk handel til samtlige av våre leverandører sammen med krav om utfylling av purchasing supplier questionnaire for å kunne vurdere om de tilfredsstiller våre etiske og kvalitetsmessige retningslinjer.

Våre produkter skal alltid oppfylle de til enhvert tid gjeldende lovbestemte krav. De skal være CE merket og ha en kvalitet som Jacobsen Dental kan stå inne for. Fordi Jacobsen Dental har en varierte kundegrupper skal forpakningsstørrelsene kunne tilpasses det antall og behov som kunden måtte trenge.

Vi stiller strenge krav til at bruksanvisning skal være oppdatert og på skandinavisk språk, fortrinnsvis norsk. I de fleste tilfeller vil bruksanvisning være tilgjengelig elektronisk. Det er innholdsdeklarasjon på enkeltpakninger. Det vi sikrer av informasjon på produkter er blant annet følgende:

 • Produksjonssted
 • Produksjonsår
 • Batch-nummer (LOT)
 • Utløpsdato
 • Innholdsdeklarasjon
 • Nødvendige opplysninger om størrelse og type
 • Tilleggsopplysninger om materialet støttes med sikkerhetsdatablad
 • Dato for steril holdbarhet

 

Vi forhandler varer fra verdens ledende produsenter. Stor konkurranse og fokus på produktutvikling i nært samarbeid med testbrukere sikrer at produktene er enkle i bruk og lette å håndtere, samtidig som det er fokus på paknings- og porsjonsstørrelser tilpasset ulike brukeres behov. Vi bryter forpakninger for å sikre at også mindre klinikker med begrenset lagerplass skal kunne kjøpe deres ønskede antall produkter. Antallet er klart definert for våre brukere som en del av produktinformasjonen vi viser til i nettbutikken og i våre kataloger.

Produkter, emballasje, osv skal som regel ikke inneholde PVC, foruten tilfeller der PVC-fritt alternativ ikke eksisterer. Videre skal også samtlige produkter oppfylle gjeldende lov og forskriftskrav (inkl Reach forskriften).

Jacobsen Dental har som mål at samtlige produkter tilfredsstiller kriterier i EU-direktivet for emballasje og emballasjeavfall.

Antallet i forpakning er klart definert for våre brukere som en del av produktinformasjonen vi viser til i nettbutikken og i våre kataloger.

Sterile varer har dato for steril holdbarhet trykket på pakningen. All emballasje er merket med nødvendig informasjon på skandinaviske språk. Alle sterile varer er pakket slik at de lett kan tas ut av pakninger uten fare for kontaminasjon.

Det finnes latexfrie alternativer til alle produkter. For produkter som inneholder latex er innholdet av latex deklarert.

 

5. Åpent kjøp, reklamasjon og returer

Jacobsen Dental har en policy om åpent kjøp og varer kan returneres dersom ønskelig, så lenge de er i original forpakning. Returporto må kunde selv bekoste.

Jacobsen Dental AS har gode rutiner for reklamasjoner og retur. Reklamasjoner blir behandlet fortløpende etter henvendelse fra oppdragsgiver. Ved reklamasjoner vil Jacobsen Dental bekoste porto.

Ved transportskade blir det ved innmelding av skade umiddelbart sendt en ny vare.

Ved defekte produkter hvor årsak til skade ikke er definert sendes produktet til produsent for undersøkelse og blir enten reparert eller erstattet. Retur av produkter foregår ved at oppdragsgiver henvender seg til vår kundeserviceavdeling. Retur sendes med Bring etter mottak av pakkelapp, eller så kan Jacobsen Dental også hente opp returene når vi besøker klinikkene. Større produkter kan hentes av lokal kontaktperson, eller det blir sendt en transportør.

Retur av produkter skal skje innen 14 dager. Datoprodukter må ha en gjenværende holdbarhet på mer enn 6-7 måneder avhengig av produkt.

Varer i retur blir kreditert fortløpende mot fakturakopi i vedlagt sending.

Jacobsen Dental har stor tro på personlig kommunikasjon, og vi praktiserer en personlig kontakt mellom vårt ordrekontor og aktuell kontaktperson hos kunden. Alle avvik loggføres (jf rutine) slik at de kan måles og man kan finne løsninger for å eliminere hyppig forekommende avvik. Først og fremst vil vi framstå som problemløsende for våre kunder.

6. Lagerstyring

Vi vil gjerne informere om at vi kan tilby vårt lagerstyringssystem Castra til alle klinikker som måtte ønske det. Dette systemet vil gjøre det enklere å overholde evt. avtalte ordrefrister for levering til rett tid. Samtidig vil det sikre kostnadsbesparelser for begge parter, riktig rullering samt en stor miljøgevinst som følge av faste leveringsdager, færre utkjøringer og mindre CO2 utslipp.

Eksempler på besparelser vil være som følger; gjennomføring av bestillinger, påfylling av lager, uttak av produkter, lagerkontroll, varemottak, lagertelling og sortimentsbegrensning. Et slikt prosjekt kan iverksettes straks etter avtaleinngåelse dersom det er ønskelig.

 

 

Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for dentalutstyr med tilbehør levert fra Jacobsen Dental AS (JD)

1. Planlegging, lokalinnredning, tilrettelegging og konsulenttjenester mm

Omfanget av konsulenttjenester

Ved kjøp av utstyr utarbeider vi planleggings- og innredningsforslag samt arbeidstegninger og instrukser for tilretteleggelse og utførelse av tekniske installasjoner (rørleggerarbeid, elektrikerarbeid etc) påkrevet for montering av utstyret. Dersom det enkeltvis eller ved sammenhengende bestillinger er kjøpt utstyr for over kr 250.000,- utføres arbeidet vederlagsfritt. Konsulenttjenestene baseres på informasjoner fra kjøper. Kjøper må derfor gi nødvendige opplysninger og fremlegge tilstrekkelig materiale for planleggingen.

Konsulentansvar

Konsulenttjenester utføres på en faglig forsvarlig måte innenfor rammene av oppdraget. Dette innebærer at kjøper selv har risikoen for og må bære følgende av opplysninger han gir selv eller ved sin arkitekt, håndverksutøver, gårdeier mv.Under enhver omstendighet fraskriver vi oss ansvaret for tapt arbeidsfortjeneste, merkostnader ved innredningsarbeider, bygningsskader og andre indirekte skader som måtte oppstå ved konsulenttjenesten.

Formidling av håndverkstjenester

Kjøper må selv sørge for at de primære installasjoner som vann og elektrisitet fungerer riktig og til rett tid, jfr bestemmelsene om montasje. I den utstrekning det er praktisk mulig kan vi bistå med råd og veiledning, herunder formidle kontakt til autoriserte fagfolk. Dette innebærer ingen overtakelse av risikoen for at primærinstallasjonene fungerer tilfredsstillende.

2. Leveringstid

Levering skjer til avtalt tid. Vi påtar oss likevel ikke noe ansvar for forsendelse som skyldes forhold kunden har ansvar for eller forsinket levering fra fabrikk eller underleverandør. Vi vil varsle om det oppstår betydelige forsinkelser hos fabrikk eller underleverandør.

 

3. Leveringssted

Leveringssted er Oslo, om ikke transport til kjøper skjer med våre egne biler.  Utstyret er forsikret av oss under transport.  Skader etter fremkomst vil være kjøpers risiko.  Ønskes varer levert før montering kan foretas, må kjøper for egen regning og risiko sørge for trygg oppbevaring, eventuelt tegne egen forsikring.

4. Forsikring ved transport til kjøper med våre egne biler eller frem til transportør

Vi har tegnet vanlig transportforsikring av utstyret. Forsikringsdekningen vil følge av de til enhver tid gjeldende forsikringsvilkår. Med denne reservasjon dekkes som hovedregel skader som oppstår mens utstyret befinner seg i transportmiddelet, herunder innlasting og avlasting. Utstyret er ikke forsikret etter fremkomst, heller ikke i tidsrommet mellom fremkomst og montering/ferdigstillelse.
Utstyr som sendes til/fra våre lokaler for reparasjon er forsikret dersom transporten er bestilt av oss og i vårt navn. Gjelder kun utstyr som opprinnelig er kjøpt hos oss. Kjøpsfaktura må kunne fremlegges som dokumentasjon.

5. Montasje

Montering er å forstå på ferdige rør- og elektriske installasjoner og på tilstrekkelige gulv-, tak- og veggfester. Rørføringer for datakabler fra unit og storrøntgen til PC/nettverk må være klargjort. Kostnader i forbindelse med montering, demontering, pakking og forsendelse av demontert utstyr kommer i tillegg. Gjelder også bortkjøring av emballasje. Før montering av røntgenutstyr, skal kjøper ha sørget for ledig plass, stikkontakter til røntgen / data utrustningen. Data / nettverk skal være klargjort og tilrettelagt for montering av bestilt utstyr før tekniker kommer. Arbeider utover det som skriftlig er avtalt i kjøpekontrakten, blir fakturert etter JD til en hver tid gjeldende satser. Riktig primærinstallasjon, eksempelvis dimensjonering for sentralsugeanlegg, vannopplegg, vannkvalitet, elektrisitet, datanettverk og trykkluft til bruksstedet, må kjøper alltid selv sørge for og bekoste. Det samme gjelder utgifter ved tilslutning til de primære installasjoner som er påbudt utført ved autoriserte installatører. Montering av innredning (eksempelvis skap- og benkeinnredninger) og annet utstyr må kjøper likeså bekoste selv. Montering av unit og storrøntgen på ferdig opplegg gjøres til fast pris ihht våre satser. Øvrig montering belastes vanlig timepris. Bygningsmessige installasjoner og arbeider må være ferdigstilt før montering av utstyret blir avtalt påbegynt. Oppstår det merkostnader ved monteringen fordi lokalet og oppleggene ikke er tilstrekkelig klargjort, må kjøper dekke disse etter regning. Om intet annet er avtalt blir utstyret plassert i overensstemmelse med våre plantegninger eller i henhold til standardinstruksjoner fra fabrikken.

6. Utstyret

Utstyret leveres i samsvar med ordrebekreftelsen supplert med veiledende opplysninger i katalog og brosjyremateriell. Det tas forbehold om at de tekniske spesifikasjoner, som er oppgitt av leverandør, kan endres uten forutgående varsel. Slike endringer vil ofte være resultat av tekniske forbedringer kjøper vil kunne ha nytte av.

7. Garanti

Vi garanterer mot funksjonsfeil på utstyret og mot material- og fabrikasjonsfeil 1 - ett - år fra levering og ferdigstillelse hos kjøper. Garantien omfatter ikke forhold som skyldes uforsiktig eller feilaktig bruk av utstyret og/eller programvare, ytre skader, manglende vedlikehold, inngrep foretatt av andre uten vår eller fabrikantens tillatelse eller forhold som skyldes ordinær slitasje. Kunden er selv ansvarlig for å sikre at sikkerhetskopieringsrutinene fungerer. Garantien gjelder ikke forbruksmateriell som røntgenrør, elektriske pærer, gummi- og glassdeler, slanger, pakninger og sikringer. Garantien for ccd sensorer er 1 - ett- år. Foretas det etter kjøperens ønske endringer eller ombygging av fabrikantens standardutførelse gis ingen garanti utover det som i det enkelte tilfelle skriftlig blir fastlagt mellom kjøper og JD, respektive fabrikken. Garantien innebærer en plikt til å rette kostnadsfritt feil omfattet av garantien. Alle arbeids-, reise- og transportutgifter i forbindelse med reparasjonen dekkes følgelig av oss når feilen er meldt innen utløpet av 1 - ett - års fristen. Hvis de samlede reise- og transportutgifter overstiger kr 5.000,- må kjøper dog dekke det overskytende etter regning. Kjøper har en generell plikt til å yte rimelig medvirkning, eksempelvis sende oss mindre, ikke fastmonterte gjenstander for reparasjon. Kjøper kan heller ikke på egen hånd, uten vårt samtykke, la reparasjonen utføres av tredjemann. Reparasjonsplikten gjelder ikke når reparasjonen vil volde urimelig kostnader, jfr Kjøpslovens § 34. Utover dette innebærer garantien ingen ytterligere heftelse for oss. Tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med at utstyret settes ut av drift, dekkes eksempelvis ikke. Ikke ferdigstilte lokaler kan medføre endringer i garantiansvaret ved montering av nytt utstyr.

8. Mangelsansvar/Reklamasjonsrett

Kjøperen taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende 1 - ett - år etter levering og ferdigstillelse hos kjøper. For å avgjøre om det foreligger en kjøpsrettslig mangel , vises det til Kjøpslovens § 17,18 og 19.Uansett ansvarsgrunnlag fraskriver vi oss imidlertid erstatningsansvar for såkalt ”indirekte” tap, jfr Kjøpslovens § 67 (2), eksempelvis driftstap (tapt arbeidsfortjeneste og lignende) som følge av at utstyret ikke fungerer kontraktsmessig. Vi er heller ikke ansvarlig for tiltak som kompenserer for en foreliggende mangel, for eksempel utgifter til provisorier.

9 Produktansvar

For produktansvaret gjelder produktansvarslovens regler. JD er ikke ansvarlig for tap av data som følge av tekniske feil, skader eller tyveri av datautrustning. Konfigurasjon, vedlikehold og feilretting på datautstyr er et forhold mellom kunde og dataleverandør. Ellers fraskriver vi oss ansvar for skader som rammer brukerens ting, herunder ting som har nær og direkte sammenheng med den forutsatte bruk av utstyret.

10. Prisforhold

Alle priser oppgitt i tilbud gis med forbehold om prisendringer innen bestilling er foretatt. Forbeholdet gjelder prisforhøyelser vi ikke har kontroll over, eksempelvis endringer i valutakurs eller prisforhøyelse fra fabrikantens side. Priser oppført i ordrebekreftelsen er gitt med forbehold om forhøyelse ved endringer i valutakurs eller avgifter innen levering, såfremt individuell avtale om fastpris ikke er inngått.

11. Betalingsvilkår

Betaling er netto pr 20 dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling svares 1% etterskuddsrente pr mnd.

12. Salgspant

Vi forbeholder oss retten til å ta salgspant i salgsgjenstanden inntil kjøpesummen med tillegg av renter, omkostninger og utlegg er betalt i sin helhet.

13. Tillegg til eller endringer i avtalen – Kansellering av kontrakt

Tillegg til eller endringer av denne avtalen skal skje skriftlig. Ved kansellering av avtale, vil 10% av kontraktsummen bli fakturert.

Min side