Skip to main content
Til toppen
Bli totalkunde og få en rekke goder og fordeler. Les mer!

Jacobsen Dentals miljøpolicy

 

 

1.0 FNs BÆREKRAFTSMÅL

Det var i september 2015 verdens ledere for første gang definerte et sett med 17 bærekraftsmål i den hensikt å bevisstgjøre og motivere til økt innsats fra nasjonale og lokale ressurser i form av myndigheter, lokalsamfunn, virksomheter og stiftelser. Den felles innsats FN forsøker å samle opp om er for å beskytte planeten og skape velferd for alle. 

Vi ser at samarbeid mellom privat og offentlig sektor er en nøkkel til fremskritt innenfor blant annet miljø. På få år har pendelen på offentlige anbud gått fra et nær sagt rent fokus på priser til å bli mer nyansert med vekt på både priser, etisk handel, miljø og kompetanse.

Som en av de store dental-leverandørene i Norge er Jacobsen Dental i posisjon til å bidra med sine erfaringer når det offentlige søker innspill og kommentarer til ulike anbud. Vi ønsker da å opprettholde en økt bevissthet rundt alt som skaper bærekraftige samfunn, og dermed bidra til å forme en verden med varig velstand, fremfor en kortsiktig profitt her og nå.

Jacobsen Dental har gjennomgått de ulike bærekraftsmålene for å identifisere mål der vi kan etterlate synlige avtrykk. Denne gjennomgangen har ledet til at vi i første omgang fokuserer på mål nr. 13:

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*

Og herunder mer konkret punkt 13.3

Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.

 

 

 

1.1 Målkriterier internt/privat/leverandører

1.1.1 Interne mål

 • Forbli miljøfyrtårn sertifisert
 • Rapportere ihht miljøfyrtårn
 • Inkludere flere ISO 14001 krav i eksisterende kvalitetskrav
 • Fokus på bærekraftige alternativer i alle ledd av virksomheten
 • Økt fokus på  miljøvennlige produkter

 

1.1.2 Mål private kunder

 • Synliggjøre de miljøvennlige produktvalgene
 • Sikre at miljøvennlige alternativer kommer enkelt og synlig frem ved søk på varer
 • Installere Castra for reduserte klimaavtrykk i form av transport og hindre småbestillinger
 • Bevisstgjøring rundt Jaobsen Dental sin kvalitetspolicy  (ISO 9001), Miljøfyrtårn og arbeid mot bærekraftige mål

 

1.1.3 Mål leverandører

 • Utøve påvirkning på leverandørene ved å vise til vårt standpunkt mtp miljøvennlige foretrukne produkter
 • Bevisstgjøring rundt Jaobsen Dental sin kvalitetspolicy (ISO 9001), Miljøfyrtårn og arbeid mot bærekraftige mål

 

1.2 Målkriterier offentlige kunder

Som en del av vår kundemasse har også Jacobsen Dental flere offentlige avtaler. Vi ønsker derfor også å bevisstgjøre omkring bærekraftmål nr 17:

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

 

 

 

 


Med særlig fokus på punkt:

17.17) Systemiske spørsmål - Partnerskap mellom flere interessenter

Stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og det private og i det sivile samfunn som bygger på partnerskapenes erfaringer og ressursstrategier

 

 

Vi ønsker å være ambassadør innenfor dentalbransjen med henblikk på å utforme og utvikle eksisterende anbudsløsninger til å bli enda mer bærekraftsrettet enn hva de allerede er.

Vår suksess innenfor Miljø og Samarbeid måler vi ved følgende kriterier:

 1. Jacobsen Dental skal alltid tilrettelegge for offentlige ønsker om samarbeid for å sikre bærekraftige avtaler. Dette kan eksempelvis være i form av:
  • Lagerstyring og reduserte klimautslipp
  • Sentrallager for flere klinikker
  • Nattkjøring der hvor det er hensiktsmessig
  • El-bil leveranser i sentrale strøk
  • Utsendelse av restordrer med neste ordre
 2. Synliggjøre de miljøvennlige produktvalgene
 3. Sikre at miljøvennlige alternativer kommer enkelt og synlig frem ved søk på varer
 4. Installere Castra for å redusere klimaavtrykk i form av transport og hindre småbestillinger

Disse innspillene er kun noen av mange som vi mener det offentlige kan jobbe videre med, og der vi må bidra med både innspill og løsninger på problemstillingene.

Vi skal jobbe mot et felles mål, og vi mener at incentiver ikke alltid nødvendigvis skal komme utenfra, de kan også komme innenfra med gode verdier, holdninger og stolthet over å være en del av endringene.

Våre målinger skal føres opp i vårt kvalitetssystem, og blir en del av Jacobsen Dental sitt overordnede kvalitetssystem med unike mål som skal oppnås.

 

1.3 Oppføging av målkriterier på årlig basis 

For å sikre at Jacobsen Dental har bærekraftsmålene som en integrert del av deres virksomhet skal det også årlig gjøres en vurdering av hvorvidt vi er i en positiv eller negativ trend på de definerte målene, samt om målene bør revideres.

Disse målene ligger under eget område i Jacobsen Dental sitt kvalitetssystem (ISO 9001), der årlig karakterer gis i form av input i et skjema. De aktuelle punktene som pr dags dato setter en trend er følgende:

 

2.0 MILJØFYRTÅRN

Miljøfyrtårn er et program for miljøledelse og miljøhandling og er tilpasset små- og mellomstore virksomheter, både private og offentlige, i Norge. Programmet har utviklet definerte krav som virksomheten må tilfredsstille før en sertifisering. Hensikten er at den enkelte virksomhet skal oppnå fordeler ved å sette fokus på miljøet, gjennom et bedre arbeidsmiljø, spare penger på drift, få markedsfordeler etc. Miljøfyrtårn er en stiftelse og har i flere år fått støtte av Miljøverndepartementet over statsbudsjettet.

 

2.1 Miljøfyrtårnarbeid rettet mot leverandører

Jacobsen Dental er miljøfyrtårn sertifisert, og har som policy at vi skal forbli sertifisert. Jacobsen Dental ønsker å vise seg som en miljøbevisst aktør og med dette også i størst mulig grad påvirke øvrige aktører for deltagelse for å bedre miljøet.

Alle rutinene knyttet til innkjøp, returer og målinger finnes i Jacobsen Dental sitt kvalitetssystem. I fremtiden ønsker også Jacobsen Dental å benytte dette som grunnlag for å kunne bli ISO 14001 sertifisert.

Følgende er blant våre tiltak:

 • Vi etterspør et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001 eller EMAS fra leverandører  
 • Leverandører skal oppfordres til å ikke bruke for mye emballasje.  
 • Leverandører av emballerte produkter skal være medlem av Grønt Punkt, Emballasjegjenvinning eller tilsvarende.  
 • Velge miljøvennlige tjeneste- og jobbreiser, med prioritet til buss og tog. 
 • Ved flytting eller bytting av lokaler skal det stilles miljøkrav til byggeier. Energieffektiv drift og installasjoner og gode kildesorteringsløsninger skal vektlegges (spør etter energiattest, energimerking)

 

2.2 Miljøfyrtårnarbeid rettet mot kunder

2.2.1 Merking av produkter

Jacobsen Dental selger flere produkter til våre kunder, og har et sortiment på ca 15.000 aktive produkter. Tradisjonelt har dentalbransjens produsenter vært sene med å levere miljøvennlige produkter, og for å utøve press på dette har Jacobsen Dental valgt å merke alle miljøprodukter med et eget symbol som fremhever disse miljøproduktene i netthandelen vår.

 

2.2.2 Castra lagerstyring

Vi ønsker også å etterlate et så lite avtrykk som mulig på miljøet ved transport av varer, og har således også introdusert et eget lagerstyringssystem som effektiviserer innkjøp og minimerer feilbstillinger og småbestillinger.

 

2.2.3 El-biler i sentrale strøk

Våre kunder kan forvente at varene skal bli levert med el-biler i sentrale strøk. Hittil er dette noe vi garanterer i visse byer, men vi utøver press for at Bring skal gjøre dette for alle våre kunder i fremtiden.

 

2.2.4 Bevisstgjøring

Jacobsen Dental har som mål at vår miljøprofil skal være offentlig og synlig for samtlige aktører i dentalbransjen. Dette mener vi oppmuntrer og samler opp mot et sett felles verdier som forsterker den bevissthet mennesker har rundt miljø.

 

3.0 GRØNT PUNKT

Medlemmene i GPN skal rapportere all vederlagspliktig emballasje og folie som tilføres det norske markedet. Rapportering gjøres av medlemmer som bruker emballasje i egen produksjon, importerer emballerte varer eller produserer /importerer tom emballasje. Regelverket sikrer at all emballasje rapporteres kun én gang. Emballasje (tom eller fylt) som eksporteres skal ikke rapporteres i Norge

Jacobsen Dental har som policy å ta sin del av virksomheters ansvar for å sikre en bærekraftig avfallshåndtering. Jacobsen Dental skal forbli en del av Grønt punkt, som vi har vært en del av i mange år. Vi skal også jobbe aktivt med å minimere emballasjebruk på alle forsendelser, samt benytte miljøvennlige alternativer i alle de tilfeller der dette er en mulighet.

 

4.0 EMBALLASJE OG AVFALLSHÅNDTERING

4.1 Emballasje

Jacobsen Dental tilstreber gjenbruk av all emballasje for å få minst mulig avfall.

Vi pakker også inn i minimal emballasje, og selv om det sendes ut kostbare deler, så skal ikke dette belaste miljøet mer enn nødvendig.

Ved mottak av varer fra våre leverandører, brukes all inneremballasje. Når det gjelder ytteremballasje sorteres denne mer, likevel brukes mesteparten av kartongene om igjen. De som er hele, men ikke fullt så pene, kan brukes internt mellom avdelinger/ansatte i firmaet. De som er av bra kvalitet, brukes ved frakt til kunder.

 

4.2 Gjenbruk av paller

Paller som er av engangs kvalitet, har ofte fortsatt bruksverdi, og de gjenbrukes så lenge godsvekten tillater det.

 

4.3 Papp, El-retur og diverse

El-retur er av stor samfunnsmessig betydning. Ved monteringer får vi retur av alt fra deler til hele tannlegestoler. Mye går også direkte til gjenvinning andre steder i landet, siden det ikke er ønskelig å frakte avfall unødvendig. Store deler av avfallet inneholder elektronikk. Ved denne el-returen, så samler vi så mye retur som vi kan, slik at vi kan transportere den med så få hentinger som mulig. For Jacobsen Dental sin del kan det gjerne bety så lite som fem innhentinger i året.

Vi samler også opp papp for gjenvinning. Mesteparten er kartonger som er ikke mulig å bruke om igjen, samt generell papp gjenvinning. Dette samles opp via en komprimator, slik at vi kan sende retur av denne type emballasje så få ganger som mulig.

Batterier og lysstoffrør blir returnert mer på en behovsbasis, og gjerne annethvert år grunnet beskjedent volum.

Tonere blir returnert i henhold til gjennvinnings-rutiner som vi har sammen med våre leverandører på toner utstyr. Vi returner de gamle tonerene i returemballasje som blir levert av fra vår leverandør.

Til blandet avfall har vi en egen container som tømmes ved behov. Det kan ofte gå så mye som to mnd mellom hver tømming av container, og dette er knyttet til gode rutiner av alt øvrig avfall som kan sorteres. Inkludert heri er også en del avfall som kommer fra klinikker.

Min side