Skip to main content
Til toppen
Bli totalkunde og få en rekke goder og fordeler. Les mer!

Aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven


Virksomheten Jacobsen Dental AS er en del av svenskeide Lifco-konsernet og eies i sin helhet av Lic Scadenta AS.

Jacobsen Dental AS skal i alle ledd drive forsvarlig, etisk og sunn forretningsdrift der det stilles strenge krav til leverandører ved innkjøp av varer/tjenester og deres innvirkning på miljøet og samfunnet. Vi har retningslinjer og prinsipper for følgende områder:

•    Menneskerettigheter
•    Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold
•    Det ytre miljø og klima
•    Bekjempelse av korrupsjon

Retningslinjene bygger på de tre dimensjonene innenfor bærekraft; sosiale aspekter, miljø og økonomi.

Jacobsen Dental AS respekterer og beskytter internasjonale menneskerettigheter og arbeidet med dette er forankret i sertifiseringer og interne retningslinjer.

Selskapet foretar aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven. I tråd med OECDs retningslinjer er alle leverandører og samarbeidspartnere kartlagt. Aktsomhetsvurderingene og tilhørende rutiner for håndtering av faktiske og potensielle negative konsekvenser etter åpenhetsloven § 4 redegjøres for i årsrapporten. Enhver som ønsker mer detaljert informasjon eller innsikt kan henvende seg på e-post til Kathrine Bråten. Jacobsen Dental AS vil etterstrebe å gi informasjon innen rimelig tid og senest innen tre uker etter mottatt informasjonskrav. Dersom mengden eller typen informasjon som etterspørres gjør det uforholdsmessig byrdefullt å besvare innen tre uker, vil informasjon gis innen to måneder etter at kravet er mottatt. Jacobsen Dental AS vil da senest innen tre uker opplyse informasjonssøkeren skriftlig om forlengelsen av fristen, årsak og når informasjonen kan ventes.

Her finner du vår aktsomhetsvurdering.

Min side