Til toppen

Salgs og leveringsbetingelser


Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for dentalutstyr med tilbehør levert fra Jacobsen Dental AS (JD)

1. Planlegging, lokalinnredning, tilrettelegging og konsulenttjenester mm

Omfanget av konsulenttjenester

Ved kjøp av utstyr utarbeider vi planleggings- og innredningsforslag samt arbeidstegninger og instrukser for tilretteleggelse og utførelse av tekniske installasjoner (rørleggerarbeid, elektrikerarbeid etc) påkrevet for montering av utstyret. Dersom det enkeltvis eller ved sammenhengende bestillinger er kjøpt utstyr for over kr 250.000,- utføres arbeidet vederlagsfritt. Konsulenttjenestene baseres på informasjoner fra kjøper. Kjøper må derfor gi nødvendige opplysninger og fremlegge tilstrekkelig materiale for planleggingen.

Konsulentansvar

Konsulenttjenester utføres på en faglig forsvarlig måte innenfor rammene av oppdraget. Dette innebærer at kjøper selv har risikoen for og må bære følgende av opplysninger han gir selv eller ved sin arkitekt, håndverksutøver, gårdeier mv.Under enhver omstendighet fraskriver vi oss ansvaret for tapt arbeidsfortjeneste, merkostnader ved innredningsarbeider, bygningsskader og andre indirekte skader som måtte oppstå ved konsulenttjenesten.

Formidling av håndverkstjenester

Kjøper må selv sørge for at de primære installasjoner som vann og elektrisitet fungerer riktig og til rett tid, jfr bestemmelsene om montasje. I den utstrekning det er praktisk mulig kan vi bistå med råd og veiledning, herunder formidle kontakt til autoriserte fagfolk. Dette innebærer ingen overtakelse av risikoen for at primærinstallasjonene fungerer tilfredsstillende.

2. Leveringstid

Levering skjer til avtalt tid. Vi påtar oss likevel ikke noe ansvar for forsendelse som skyldes forhold kunden har ansvar for eller forsinket levering fra fabrikk eller underleverandør. Vi vil varsle om det oppstår betydelige forsinkelser hos fabrikk eller underleverandør.

 

3. Leveringssted

Leveringssted er Oslo, om ikke transport til kjøper skjer med våre egne biler. Dette innebærer at skader under transport er kjøpers risiko når transporten skjer ved fraktfører (transportør). Under enhver omstendighet vil skader etter fremkomsten være kjøpers risiko. Ønskes varer levert før montering kan foretas, må kjøper for egen regning og risiko sørge for trygg oppbevaring, eventuelt tegne egen forsikring.

4. Forsikring ved transport til kjøper med våre egne biler eller frem til transportør

Vi har tegnet vanlig transportforsikring av utstyret. Forsikringsdekningen vil følge av de til enhver tid gjeldende forsikringsvilkår. Med denne reservasjon dekkes som hovedregel skader som oppstår mens utstyret befinner seg i transportmiddelet, herunder innlasting og avlasting. Utstyret er ikke forsikret etter fremkomst, heller ikke i tidsrommet mellom fremkomst og montering/ferdigstillelse.

5. Montasje

Montering er å forstå på ferdige rør- og elektriske installasjoner og på tilstrekkelige gulv-, tak- og veggfester. Rørføringer for datakabler fra unit og storrøntgen til PC/nettverk må være klargjort. Kostnader i forbindelse med montering, demontering, pakking og forsendelse av demontert utstyr kommer i tillegg. Gjelder også bortkjøring av emballasje. Før montering av røntgenutstyr, skal kjøper ha sørget for ledig plass, stikkontakter til røntgen / data utrustningen. Data / nettverk skal være klargjort og tilrettelagt for montering av bestilt utstyr før tekniker kommer. Arbeider utover det som skriftlig er avtalt i kjøpekontrakten, blir fakturert etter JD til en hver tid gjeldende satser. Riktig primærinstallasjon, eksempelvis dimensjonering for sentralsugeanlegg, vannopplegg, vannkvalitet, elektrisitet, datanettverk og trykkluft til bruksstedet, må kjøper alltid selv sørge for og bekoste. Det samme gjelder utgifter ved tilslutning til de primære installasjoner som er påbudt utført ved autoriserte installatører. Montering av innredning (eksempelvis skap- og benkeinnredninger) og annet utstyr må kjøper likeså bekoste selv. Montering av unit og storrøntgen på ferdig opplegg gjøres til fast pris ihht våre satser. Øvrig montering belastes vanlig timepris. Bygningsmessige installasjoner og arbeider må være ferdigstilt før montering av utstyret blir avtalt påbegynt. Oppstår det merkostnader ved monteringen fordi lokalet og oppleggene ikke er tilstrekkelig klargjort, må kjøper dekke disse etter regning. Om intet annet er avtalt blir utstyret plassert i overensstemmelse med våre plantegninger eller i henhold til standardinstruksjoner fra fabrikken.

6. Utstyret

Utstyret leveres i samsvar med ordrebekreftelsen supplert med veiledende opplysninger i katalog og brosjyremateriell. Det tas forbehold om at de tekniske spesifikasjoner, som er oppgitt av leverandør, kan endres uten forutgående varsel. Slike endringer vil ofte være resultat av tekniske forbedringer kjøper vil kunne ha nytte av.

7. Garanti

Vi garanterer mot funksjonsfeil på utstyret og mot material- og fabrikasjonsfeil 1 - ett - år fra levering og ferdigstillelse hos kjøper. Garantien omfatter ikke forhold som skyldes uforsiktig eller feilaktig bruk av utstyret og/eller programvare, ytre skader, manglende vedlikehold, inngrep foretatt av andre uten vår eller fabrikantens tillatelse eller forhold som skyldes ordinær slitasje. Kunden er selv ansvarlig for å sikre at sikkerhetskopieringsrutinene fungerer. Garantien gjelder ikke forbruksmateriell som røntgenrør, elektriske pærer, gummi- og glassdeler, slanger, pakninger og sikringer. Garantien for ccd sensorer er 1 - ett- år. Foretas det etter kjøperens ønske endringer eller ombygging av fabrikantens standardutførelse gis ingen garanti utover det som i det enkelte tilfelle skriftlig blir fastlagt mellom kjøper og JD, respektive fabrikken. Garantien innebærer en plikt til å rette kostnadsfritt feil omfattet av garantien. Alle arbeids-, reise- og transportutgifter i forbindelse med reparasjonen dekkes følgelig av oss når feilen er meldt innen utløpet av 1 - ett - års fristen. Hvis de samlede reise- og transportutgifter overstiger kr 5.000,- må kjøper dog dekke det overskytende etter regning. Kjøper har en generell plikt til å yte rimelig medvirkning, eksempelvis sende oss mindre, ikke fastmonterte gjenstander for reparasjon. Kjøper kan heller ikke på egen hånd, uten vårt samtykke, la reparasjonen utføres av tredjemann. Reparasjonsplikten gjelder ikke når reparasjonen vil volde urimelig kostnader, jfr Kjøpslovens § 34. Utover dette innebærer garantien ingen ytterligere heftelse for oss. Tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med at utstyret settes ut av drift, dekkes eksempelvis ikke. Ikke ferdigstilte lokaler kan medføre endringer i garantiansvaret ved montering av nytt utstyr.

8. Mangelsansvar/Reklamasjonsrett

Kjøperen taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende 1 - ett - år etter levering og ferdigstillelse hos kjøper. For å avgjøre om det foreligger en kjøpsrettslig mangel , vises det til Kjøpslovens § 17,18 og 19.Uansett ansvarsgrunnlag fraskriver vi oss imidlertid erstatningsansvar for såkalt ”indirekte” tap, jfr Kjøpslovens § 67 (2), eksempelvis driftstap (tapt arbeidsfortjeneste og lignende) som følge av at utstyret ikke fungerer kontraktsmessig. Vi er heller ikke ansvarlig for tiltak som kompenserer for en foreliggende mangel, for eksempel utgifter til provisorier.

9 Produktansvar

For produktansvaret gjelder produktansvarslovens regler. JD er ikke ansvarlig for tap av data som følge av tekniske feil, skader eller tyveri av datautrustning. Konfigurasjon, vedlikehold og feilretting på datautstyr er et forhold mellom kunde og dataleverandør. Ellers fraskriver vi oss ansvar for skader som rammer brukerens ting, herunder ting som har nær og direkte sammenheng med den forutsatte bruk av utstyret.

10. Prisforhold

Alle priser oppgitt i tilbud gis med forbehold om prisendringer innen bestilling er foretatt. Forbeholdet gjelder prisforhøyelser vi ikke har kontroll over, eksempelvis endringer i valutakurs eller prisforhøyelse fra fabrikantens side. Priser oppført i ordrebekreftelsen er gitt med forbehold om forhøyelse ved endringer i valutakurs eller avgifter innen levering, såfremt individuell avtale om fastpris ikke er inngått.

11. Betalingsvilkår

Betaling er netto pr 20 dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling svares 1% etterskuddsrente pr mnd.

12. Salgspant

Vi forbeholder oss retten til å ta salgspant i salgsgjenstanden inntil kjøpesummen med tillegg av renter, omkostninger og utlegg er betalt i sin helhet.

13. Tillegg til eller endringer i avtalen – Kansellering av kontrakt

Tillegg til eller endringer av denne avtalen skal skje skriftlig. Ved kansellering av avtale, vil 10% av kontraktsummen bli fakturert.